PRAKTISCHE VOORWAARDEN EN ALGEMENE BEPALINGEN

Aan de behandelovereenkomst die gebruikt wordt in de Herberg zijn praktische voorwaarden en algemene bepalingen toegevoegd als bijlage. Door de behandelovereenkomst te ondertekenen gaat u tevens akkoord met de voorwaarden zoals hieronder aangegeven.

Artikel 1

Alle bepalingen van de wet WBGO ( boek 7, titel 7, afdeling 5 BW, behalve in het BW te vinden in de Staatscourant nr 837 van 1994) zijn van toepassing op deze behandeling-overeenkomst.

 

Artikel 2

Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft

afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een

behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.

 

Artikel 3

De behandelingsovereenkomst is tweeledig;

  1. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
  2. De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

 

Artikel 4

De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:

  1. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
  2. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt afspreken;
  3. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
  4. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
  5. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

 

Artikel 5

De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt;

 

Artikel 6

Indien sprake is van het bepaalde in artikel 5 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

 

Artikel 7

De cliënt is voorgelicht door de therapeut over de mogelijke therapievormen en de te verwachten effecten tijdens en na de behandelperiode, middels een folder of intakegesprek.

 

 

Artikel 8

De cliënt verplicht zich alle relevante informatie te verstrekken aan de therapeut. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of overige behandelaars, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt.

 

Artikel 9

De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Tegen betaling van 10ct per pagina wordt (een deel van) het dossier gekopieerd.

 

Artikel 10

De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

 

Artikel 11

Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelings-traject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.

 

Artikel 12

De therapeut verplicht zich te houden aan de regelgeving van de beroepsvereniging NVPA en NVO welke vermeld staan in de beroepscode, de beroepsprofiel en de praktijkregels. Deze documenten zijn te vinden op de website van de beroepsvereniging.

 

Artikel 13

Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde

aangifte bij de politie worden gedaan.

 

Artikel 14

Ingrid van der Drift van de Therapiepraktijk de Herberg is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren aan of op of het betreden van het terrein aan de Assumburg 8 te Lelystad, noch voor andere schade ontstaan door het betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet

 

Artikel 15

Een afspraak met een NVPA-therapeut dient, bij verhindering door de cliënt, 24 uur vóór de tijd van de afspraak te worden afgezegd. In geval van niet tijdige afzegging of niet-afzegging wordt het consult in rekening gebracht.

 

Artikel 16

De door de therapeut toegezonden factuur behoort binnen 14 dagen na datum betaald te zijn.

 

Artikel 17

Bij niet betaling binnen 14 dagen is de cliënt in verzuim en mag de therapeut zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen.

 

Artikel 18

Na 14 dagen is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 5,– in rekening gebracht mag worden.

 

Artikel 19

Is binnen 1 maand na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan   dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incasso-maatregel komen voor rekening van de cliënt.

 

Artikel 20

Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig de artikelen 17, 18 en 19 betreffende de betaling geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden. Overmacht aan de kant van de cliënt moet ten allen tijde met de therapeut besproken kunnen worden. De  schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient zoveel als mogelijk door  therapeut en cliënt begrensd te worden.